Loading...

Elaeon (Ελαιώνας)

CODE: Elaeon


Price: 1,200.00 (2,400.00 Ariston Credits)

(1,488.00 (2,976.00 Ariston Credits) inc tax)

Minimum quantity for "Elaeon (Ελαιώνας)" is 1.

Ενότητα Α
Όροι συνεργασίας

 1. Για να γίνει κάποιος The αriston Project Partner και να πάρει την επάρκεια Ελαιώνα, θα πρέπει να περνάει από έναν μίνι διαγνωστικό έλεγχο (Ενότητα Δ) που θα πιστοποιεί τη σύγκλιση με τα κριτήρια επάρκειας (Ενότητα Γ) μια φορά την τριετία, μετά από εξάμηνη περίοδο δοκιμασίας και προετοιμασίας του εκπαιδευτηρίου.
 2. Σε περίπτωση που το σχολείο δε συνάδει με τις προδιαγραφές της The αriston Project, παραμένει δόκιμο μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή του με το αποτέλεσμα του διαγνωστικού. Το σχολείο συνεχίζει να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα του Ελαιώνα, εκτός από την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 3. Το ποσό πληρωμής ορίζεται στα 3600€ + ΦΠΑ για την τριετία και το ποσό διαμοιράζεται σε τρεις ισόποσες ετήσιες πληρωμές → 1200€ + ΦΠΑ / έτος. Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει με τους τρεις όρους πληρωμής (Ενότητα Ε).
 4. Σε περίπτωση μη πληρωμής των συμφωνηθέντων ποσών, η συνεργασία διακόπτεται, αλλά το σχολείο έχει δικαίωμα να διαθέσει τους αδιάθετους προαγορασμένους κωδικούς σε μαθητές, οι οποίοι και περνάνε στο Knowledge Management System της Hyphen.
 5. Σε περίπτωση που ένα σχολείο διακόψει τη συνεργασία, θα πρέπει μέσα σε 15 ημέρες να έχει ολοκληρωθεί η διακοπή του Knowledge Management System, να έχει γίνει η αποστολή των δεδομένων του σχολείου σε excel από τη The αriston Project, προσωπικά δεδομένα μαθητών και βαθμολογίες. Στο ίδιο δεκαπενθήμερο γίνεται επίσκεψη συμβούλου της The αriston Project με χρεώσεις που επιβαρύνουν τον Ελαιώνα, για παράδοση – παραλαβή υλικού. Εναπομείνασες άδειες / κωδικοί δεν επιστρέφονται.
 6. Μετά την τριετία και σε περίπτωση που δεν ανανεωθεί το Partnership, οι προαγορασμένοι κωδικοί που τυχόν υπάρχουν, ακυρώνονται.
 7. Για να γίνει ένας εκπαιδευτικός οργανισμός Ελαιώνας, υπάρχει η υποχρέωση της κατάρτισης και πιστοποίησης των εμπλεκόμενων καθηγητών, όπως και του επιχειρηματία στα προγράμματα ROIedu (για τον επιχειρηματία και τον διευθυντή, εφόσον υπάρχει) και DIC – The Differentiated Instruction Course (για τους εκπαιδευτές).
 8. Οι επάρκειες του σχολείου, των επιχειρηματιών και των καθηγητών έχουν τριετή διάρκεια.
 9. Οι επάρκειες ατομικών προσόντων θα αποδίδονται με δοκιμασία στη The αriston Project Ltd. Αν δεν αποδίδονται, θα πρέπει να ξαναγίνεται το course, στο οποίο αναφέρεται η επάρκεια.
 10. Η The αriston Project, στην περίπτωση ένταξης νέων προϊόντων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιλογής του Ελαιώνα, έχει το δικαίωμα στην περίπτωση που τεκμηριωμένα κρίνει ότι αλλοιώνει τον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία της The αriston Project, να κάνει ένσταση στην ένταξη του νέου προϊόντος στο πρόγραμμα του Ελαιώνα.
 11. Η ανάρτηση των σχετικών σημάτων στην επιχείρηση και την ηλεκτρονική της παρουσίαση από την πληρωμή και την αποδοχή της αίτησης είναι υποχρεωτική.

Οποιαδήποτε υπέρβαση ή μη συμμόρφωση στους όρους της σύμβασης μπορεί να άρει την επάρκεια του Ελαιώνα και επομένως τη δυνατότητά του να συνεχίσει να διδάσκει τα εκπαιδευτικά προϊόντα.

 

Ενότητα Β Κριτήρια επάρκειας

 1. Σύγκλιση με τα υλικοτεχνικά κριτήρια του διαγνωστικού ελέγχου της Hyphen SA. Για τη σύγκλιση δίνεται ένα εξάμηνο, κατά το οποίο οι Ελαιώνες τελούν ως δόκιμοι.
 2. Η υλικοτεχνική υποδομή θα πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις: Να συνάδει με νομιμότητα στις προϋποθέσεις λειτουργίας. Να συμβάλλει στην προστιθέμενη αξία της εκπαιδευτικής παροχής και την ποιότητα συνθηκών. Να υποστηρίζει το εκπαιδευτικό λειτούργημα με προγραμματισμό. Να σέβεται και ακόμα να προλαμβάνει τη φύση και τις ανάγκες του πελάτη. Να είναι ενταγμένη στην παραγωγική διαδικασία διαρκώς. Να έχουν προβλεφθεί οι επενδύσεις που σχετίζονται με αυτήν με συνοχή και όχι αυθόρμητα.
 3. Σύγκλιση με τις νομικές προϋποθέσεις, π.χ. άδεια λειτουργίας.
 4. Επάρκεια διαφοροποιημένης διδασκαλίας για οποιονδήποτε εκπαιδευτικό ασχοληθεί με τα προϊόντα της The αriston Project σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.
 5. Επάρκεια διαφοροποιημένης επιχειρηματικότητας (ROIEDU Biz) για οποιονδήποτε επιχειρηματία, η επιχείρηση του οποίου κάνει κάτω από 300.000 Ευρώ ετήσιο τζίρο. Αν πρόκειται για εταιρεία, υποχρεούνται όλοι οι εταίροι να έχουν την επάρκεια διαφοροποιημένης επιχειρηματικότητας (υποχρέωση ROIEDU Biz με 80% υποτροφία).
 6. Άδειες διδασκαλίας από τον ΕΟΠΠΕΠ για όλο το διδακτικό προσωπικό.
 7. Παρουσίαση οικονομικής εικόνας τελευταίας τριετίας σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δημοσιευμένοι ισολογισμοί.
 8. Το κέντρο Ελαιώνας θα πρέπει να γνωστοποιεί τα ανεξάρτητα προϊόντα του στη The αriston Project, κάθε χρόνο και κάθε φορά που προκύπτουν.
 9. Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός: αίθουσα διδασκαλίας 10 ατόμων, υπολογιστής, πίνακας, projector, πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 10. Ύπαρξη φαρμακείου με υλικά πρώτων βοηθειών.

 

Ενότητα Γ Παροχές

 1. Μίνι διαγνωστικός έλεγχος → Η σωστή διοικητική οργάνωση αποτελεί τον κορμό για την οικονομοτεχνική και νομική τεκμηρίωση του ΚΞΓ, τη διασφάλιση ομαλών, νόμιμων και λειτουργικών ανθρώπινων σχέσεων, την ανάδειξη ταλέντων και δυνατοτήτων προστιθέμενης προσφοράς, την επιτυχημένη παρακολούθηση και αξιολόγηση των οικονομικών, του marketing, της επικοινωνίας και προβολής, όπως και της οικονομίας χρόνου και πόρων. Χρειάζεται οικονομικός προγραμματισμός και προϋπολογισμός βάσει ρεαλιστικών κέντρων κόστους, η ανάλυση και ο σχεδιασμός των οποίων θα βοηθήσουν στη ρεαλιστική στόχευση ανάπτυξης της εκπαιδευτικής επιχείρησης. Η The αriston Project μέσα από online διαδικασίες καταγράφει τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του σχολείου, τις εκπαιδευτικές διαδικασίες που ακολουθούνται, τις οικονομικές τακτικές, όπως και τον αντίκτυπο των παραπάνω σε γονείς και μαθητές με στόχο τη βελτίωση των παροχών του εκπαιδευτικού φορέα.
 2. Δικαίωμα πώλησης των προϊόντων της The αriston Project → Στους Ελαιώνες διδάσκονται όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα για το μέλλον της εργασίας, καθώς και όλες οι τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για την κατάκτηση του μέλλοντος της εργασίας, π.χ. ξένες γλώσσες, χρήση υπολογιστών και λογισμικών, τεχνικές παρουσίασης και συνέντευξης, κλπ. Σχολή Γονέων For Parents Only: Μηνιαία συνάντηση με τους γονείς του εκπαιδευτηρίου με επικοινωνιακά, εκπαιδευτικά και τεχνολογικά μέσα, αλλά και μεθοδολογίες, οι οποίες δημιουργούν το απαραίτητο πλαίσιο συνεργασίας για την ενίσχυση των μαθητών του μέλλοντος. Εκπαιδευτική πλατφόρμα Young Pioneers: το πλέον πρωτοποριακό σύστημα μελέτης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για μαθητές Γ’ Δημοτικού έως και Γ΄ Γυμνασίου. Ο μαθητής παρακολουθεί όλα τα μαθήματα του επιπέδου του με τεχνικές που του αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και την προσήλωση στην ουσία του μαθήματος. Στιγμιότυπα και Projects: Στο τέλος κάθε εβδομάδας, ο μαθητής έχει μια σύντομη εργασία (task), που προκύπτει μέσα από τα Στιγμιότυπα, τα οποία αποτελούν και την καρδιά του προγράμματος. Η εργασία αυτή κάνει διαθεματική χρήση της γνώσης που αποκόμισε ο μαθητής όλη την εβδομάδα και βασίζεται κατά κανόνα στην επικαιρότητα. Του δίνεται ευρύ υλικό εμπλουτισμού, δεδομένα, βίντεο, κ.ά. και καλείται να γράψει μια μικρή έκθεση που απαιτεί κριτική σκέψη και εξίσου υπολογιστική και συναισθηματική ευφυΐα. Τα στιγμιότυπα στη συνέχεια οδηγούν στο Project που ο μαθητής οφείλει να ολοκληρώσει μια φορά το μήνα, χρησιμοποιώντας το σύνολο των δεξιοτήτων και των πληροφοριών που κατέκτησε τον μήνα που πέρασε. Για τη βαθμίδα του Γυμνασίου τα στιγμιότυπα και τα projects γίνονται στην αγγλική γλώσσα. ROIedu 16-25: απευθύνεται σε έφηβους και νέους ενήλικες που προετοιμάζονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, είτε για ένα δυναμικό Start-Up, είτε για ανεύρεση απασχόλησης στον διεθνή ανταγωνιστικό στίβο. Το πρόγραμμα διεξάγεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα και αναπτύσσει παράλληλα από τη μια τεχνικές δεξιότητες παρμένες από την εμπειρία εκατοντάδων επιχειρηματιών και στελεχών και από την άλλη δεξιότητες επικοινωνίας και διαπολιτισμικής κατανόησης. ROIedu Biz: Βασισμένο σε τεχνοκρατικά επιστημονικές και βιωματικά ολιστικές προσεγγίσεις, εισάγει έναν κώδικα ορθής επιχειρηματικής πρακτικής για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ώστε να επιδείξουν διασφαλισμένη βιωσιμότητα, εξωστρέφεια και υψηλή παραγωγικότητα στο «νέο οικονομικό περιβάλλον» που διαρκώς μεταβάλλεται.
 3. Κατάρτιση καθηγητών στα εκπαιδευτικά προϊόντα → Οι καθηγητές μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Differentiated Instruction Course εκπαιδεύονται πάνω στις δεξιότητες του μέλλοντος, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της διάγνωσης μαθησιακού και επικοινωνιακού στυλ όπως προκύπτουν από τα μαθησιακά τεστ που κάνουν όλα τα παιδιά των προγραμμάτων της The αriston Project και ανάγονται σε ειδικούς για τη διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία της ανάστροφης τάξης.
 4. Πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα edu Knowledge Management System → Οι άδειες πρόσβασης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα εκδίδονται σε πλαστικές κάρτες και με αυτές γονείς και μαθητές μπαίνουν και κάνουν την εγγραφή τους.
 5. Χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu Knowledge Management System → Κάθε Ελαιώνας διαθέτει σε όλους τους μαθητές του την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης της εκπαιδευτικής λειτουργίας του. Σε αυτή την πλατφόρμα, ο κάθε μαθητής διαθέτει δικό του λογαριασμό, μέσα από τον οποίο ενημερώνεται, του ανατίθενται εργασίες, συνεργάζεται με συνεκπαιδευόμενους στον ίδιο ή σε άλλους Ελαιώνες πάνω σε projects, case studies και προγράμματα προετοιμασίας αγώνων ρητορικής και αυτοπαρουσίασης. Επίσης, παρακολουθεί την πρόοδο και διαχειρίζεται το προσωπικό του blog που αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ηλεκτρονικού του portfolio.
 6. Απαιτούμενες σημειώσεις → Για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα δίνονται σημειώσεις και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που ενισχύει, εμπλουτίζει και δίνει επιπρόσθετες πληροφορίες πάνω στα μαθησιακά αντικείμενα που διδάσκονται οι εκπαιδευόμενοι. Οι διδάσκοντες μετεκπαιδεύονται και υποστηρίζονται από το πιστοποιημένο παιδαγωγικά και επιστημονικά προσωπικό της The αriston Project.

 

Με το παρόν δηλώνω ότι επιθυμώ να ενταχθώ σε ένα από τα προγράμματα της the αriston project Ltd, όπως έχω σημειώσει άνωθεν. Έχω λάβει γνώση όλων των όρων της συνεργασίας και συμφωνώ με αυτούς και τους αποδέχομαι. Στο παρόν δελτίο έχω σημειώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση τιμολογίου, καθώς και εκείνα που εκφράζουν τον τρόπο πληρωμής με όλους τους όρους έκπτωσης ή επιβάρυνσης που τον διέπουν. Στην περίπτωση που επιλέξω την τραπεζική κατάθεση, το πρόγραμμα ενεργοποιείται από την ημέρα κατάθεσης, αποδεικτικό για την οποία θα αποστείλω ταχυδρομικώς ή με fax στη the αriston project Ltd. Στην περίπτωση που επιλέξω την αποστολή επιταγής, η ενεργοποίηση του προγράμματος αρχίζει από την παραλαβή της επιταγής από τη the αriston project Ltd. Στην περίπτωση που επιλέξω την εξόφληση με πιστωτική κάρτα και άτοκες μηνιαίες, εξουσιοδοτώ τη the αriston project Ltd να χρεώνει τις μηνιαίες καταβολές στα στοιχεία της κάρτας που δηλώνω υπεύθυνα παρακάτω. Αποδέχομαι επίσης ότι το πρόγραμμα ενεργοποιείται μόνο εφόσον η the αriston project Ltd αποδεχθεί την πληρωμή της αμοιβής.